ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
    วันที่ 13 กค.61
กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ จังหวัดลพูนและ จังหวัดเชียงใหม่  
  
    17/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุ ร่วมกับ กศน.ตำบลผาปัง จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital literacy
    กศน.ตำบลแม่ปุ ร่วมกับ กศน.ตำบลผาปัง จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital literacy ในวันที่ 29-30 มิถุนายน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม กศน.ตำบลแม่พริก ประจำเดือน มิถุนายน 2561
    วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลแม่พริกจัดโครงการอาชีพระยะสั้น (รูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำรองเท้าใส่ในบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังสำราญ/วันที่ 11 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลแม่พริกร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน หลักสูตรการทำอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรตะไคร้หอมกันยุง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่พริกบน/วันที่ 21 มิถุนายน 2561กศน.ตำบลแม่พริก และห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยกศน.ตำบลแม่พริกนำอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมสาคู และห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร ไปบริการประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม กศน.ตำบลพระบาทวังตวงเดือน มิุนายน 2561
    วันที่ 7-9 มิถุนายน กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การเย็บตะกร้าจากไหมญี่ปุ่น จำนวน 15 ชม. ณ บ้านแม่เชียงรายบน/วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมทักษะชีวิต การดูแลผู้สูงอายุการทำลูกประคบสมุนไพร ณ บ้านแม่ตั๋ง/วันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน กศน.ตำบลพระบาทวังตวง ร่วมกับกศน.ตำบลแม่พริกจัดกิจกรรมโครงการดิจิตอลชุมชน หลักสูตร Digital literacy และหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพระบาทวังตวง/ วันที่ 30 กรกฏาคม 2561 กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมโครงการอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการเต้นบาสโลป ณ ศาลาประชาคมบ้านเกาะหัวช้าง     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม กศน.ตำบลผาปัง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
    วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ กศน.ตำบลผาปังจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน หลักสูตร การทำขนมชั้นแฟนซี จำนวน 3 ชม.ณ บ้านผาปังหลวง/จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน หลักสูตร การทำหมี่กรอบ จำนวน 3 ชม. ณ ศาลาประชาคมบ้านปังหลวง /จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 3 ชม. ณ รร.นวัตกรรมผู้สูงอายุ /วันที่ 20 มิย.61 กศน.ตำบลผาปัง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯ หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ณ บ้านนาริน      
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไทยนิยม ยั่งยืน
    วันที่ 26 มิย.61กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไทยนิยม ยั่งยืน ณ กศน.อำเภอแม่พริกและนำนักศึกษาเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ เทศบาลตำบลแม่พริก     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา
    วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา โดยนำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
    วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่พริก เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานพื้นจริง โดยมีท่าน ศน.จินดา ฟั่นคำอ้าย ให้ความรู้เรื่องเกษตรผสม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางและในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอนอ.แจ้ห่ม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร อ.วังเหนือ และศึกษาดูงานสวนครูภูผา อ.วังเหนือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน     
    16/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
นิเทศการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2561
    วันที่ 28 ก.พ.61 ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2561ได้นิเทศงาน ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล4ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ ครูอาสาสมัคร กศน. ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
    วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก     
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
คณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
    วันที่ 16 ก.พ. 61กศน.อำเภอแม่พริก ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ณ บ้านหนังสือชุมชน รพ.สต.บ้านต้นธง ต.แม่ปุ อ.แม่พริก     
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
    วันที่ 15 ก.พ. 2561 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดย กศน.ตำบลแม่พริก นำอาชีพระยะสั้นการทำขนมลอดช่องสิงคโปร์ และห้องสมุดนำ หนังสือ วารสารนิตยสาร แผ่นพับความรู้ ไปบริการ ประชาชน ณ บ้านปางยาว อ.แม่พริก     
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS61)
    วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS61) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถร่วมดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนประสานงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๕๕ คน ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง     
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำเว็บไซต์
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
บุคลากร กศน.อำเภอเถิน และ กศน.อำเภอแม่พริก อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำเว็บไซต์
ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเถิน  
  
    1/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
    กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตำบลพระบาทวังตวง(ตูบคำ) มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/14 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com