ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 13 กรกฏาคม 59 กศน.อำเภอแม่พริกจัดส่งเสริมการอ่านวันเข้าพรรษา ณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก และถวายเทียนจำนำพรรษา
    วันที่ 13 กรกฏาคม 59 กศน.อำเภอแม่พริกจัดส่งเสริมการอ่านวันเข้าพรรษา ณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก และถวายเทียนจำนำพรรษา     
    13/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม , ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน (เกษตรพื้นที่สูง) และศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
    กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม , ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน (เกษตรพื้นที่สูง) และศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน     
    2/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย
    นางนฤมลอ องอาจ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากร กศน.แม่พริก และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    16/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะ ร่วมสร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงราย
    23 พ.ค 59 นางนฤมล องอาจ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะ ร่วมสร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงราย เพื่อสร้างสมดุลให้ผืนป่า และให้อึ่งได้มีที่วางไข่     
    16/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
    6-7 มิ.ย 59 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล     
    16/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก เปิดศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษใหม่
    13 มิ.ย 59 กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง ในสังกัด กศน.อำเภอแม่พริก เปิดศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษใหม่ ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง     
    16/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกิจกรรม Bike for Dad
    วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น.
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยจัดกิจกรรมที่ เทศบาลตำบลแม่พริก
โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า จ่าจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนในตำแหน่งนายอำเภอแม่พริก เป็นประธาน ในกิจกรรมประกอบด้วยการถวายคำสัตย์ปฏิญาณของหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน แจกจักรยานสำหรับนักเรียนเพื่อเดินทางมาเรียนจำนวน 100 คัน   
  
    4/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รับฟังรายการ "สายใยกศน."
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับฟังรายการ "สายใยกศน." ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่พริก เพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลผ่านสื่อ ETV ตามนโยบายให้ กศน.ตำบลเป็นฐานในการให้บริการ และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานในระดับอำเภอ จังหวัด และสำนักงาน กศน. ต่อไป      
    10/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกจัดกิจกรรมรรมส่งเสริมการอ่าน ให้เด็กปฐมวัย ศพด.แม่ตั๋ง
    วันที่ 28ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ให้เด็กปฐมวัย ศพด.แม่ตั๋ง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน     
    28/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
    วันที่ 23 ตุลาคม 2558 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อยู่เป็นประจำทุกปี     
    26/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2559
    วันที่ 21 ตุลาคม 2558
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เข้าประชุมสัญจร ณ วัดน้ำผ่าผางาม ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าพื้นที่ในการศึกษาสภาพชุมชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
หลังจากประชุมเสร็จ ได้ร่วมกิจกรรมสำรวจถ้ำน้ำผ่าผางาม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของอำเภอแม่พริก   
  
    26/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ทำกิจกรรม 5ส.
    ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. เพื่อดูแลภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำงาน ภายในอาคารสำนักงาน ห้องสมุดประชาชน และแปลงปลูกพืชผัก อยู่เป็นประจำทุกๆวันพุธของสัปดาห์      
    26/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2558 โดยกิจกรรมมีการส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การฝึกปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาการ ความรู้ จินตนาการของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกพัฒนาการระหว่างปิดภาคเรียนอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกทักษะในด้านต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด การส่งเสริมการหนังสือน่าอ่านสำหรับเยาวชน      
    26/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
    คณะครู กศน.อำเภอแม่พริก เข้าพื้นที่ในทุกหมู่บ้านของอำเภอแม่พริก โดยใช้วิธีเคาะประตูบ้านเพื่อทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความสนใจในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน. จากชุมชนเป็นอย่างดี     
    22/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกร่วมทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 59พรรษา พระครูปัญญานโรดม เจ้าคณะอำเภอแม่พริก
    วันที่ 1่ ตุลาคม 2558 นางนฤมล องอาจ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกร่วมทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 59ปี พระครูปัญญานโรดม เจ้าคณะอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ณ วัดแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง      
    5/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 6]
กำลังแสดงหน้าที่ 7/14 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com