กิจกรรมเด่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกได้มอบหมายให้ นางสาวชนิดา ยาลังกา ตำแหน่งครูอาสาฯ นิเทศ การจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ อบรม เรียนรู้ การปลูกผักอย่างยั่งยืนด้วยถุงแสนนดี จำนวน 6 ชั่วโมง โดยนางมัณฑนา จอมดวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลแม่ปุ อำเภอ แม่พริก จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน    
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นางสาวปริชาติ ก้านบัวไชย นางสาวพัชรีย์พร ภาสุรวัฒน์ นางมัณฑนา จอมดวง นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง นางสาวนนิชา ทาวิลูน เข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและตระหนักถึงบุญคุณของพระมหากษัตริย์   
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ครู กศน.ตำบลแม่ปุ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำน้ำพริกปลาร้า พริกแกงคั่วและพริกลาบ จำนวน 6 ชม. ณ บ้านแม่ปุแพะ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง    
2 ธ.ค 59
ตามรอยพ่อหลวง ท่าน ผอ นฤมล องอาจ นำบุคลากร ปลูกพืช สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ณ กศน.อำเภอ
   
ท่าน ผอ.นฤมล องอาจ และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริกเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)    
กศน.ตำบลแม่ปุจัดอบรมดิจิทัล จำนวน 3หลักสูตร ณ กศน ตำบลแม่ปุ    
กศน.ตำบลแม่ปุ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแม่พริกจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายยุวชนบรรณรักษ์โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
ในวันที่ 26 ก.ค.59 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก
   
ครู กศน.ตำบลแม่ปุ ร่วมต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลทีมประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุและประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จากทีมศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลแม่ปุประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในตำบล   
กศน.ตำบลแม่ปุศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/