ID
PWD
 
 
 
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา

 

นายศรี โป่งแก้ว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

พ.ต.พสธร โพทวี
กรรมการ

 
นายวัน ไชยการ
กรรมการ
 
นายมนตรี รู้แผน
กรรมการ
 
นายกฤษดา บุญสูง
กรรมการ
 
นายอรุณ เทพแก้ว
กรรมการ
 
นางนัยนา ชุ่มธิ
กรรมการ
 
นางพรศรี ปัทมแก้ว
กรรมการ
 
นางจิดาภา สนนิคม
กรรมการและเลขานุการ
 
 

 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com