ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก โทรศัพท์ 054-299-339
   
ID
PWD
 
 
 
 
 
🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
 
 
5/8/64 กศน.อำเภอแม่พริกจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม นำชีวิต ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และว่าที่ร้อยตรี ปฎิพล สุวรรณลพ ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสำหรับสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการInnovation for Thai Education ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมรับเกียรติบัตร นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับดีมาก จาก ท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมประจําเดือน แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อติดตามและมอบหมายงาน จากนั้น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ปฏิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นางสาววิรุฬวลัย วิชัยและนายนิคม สอนลือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ในเรื่อง การทําเกียรติบัตรออนไลน์ และ การจัดการเว็บไซต์ กศน.ตำบล ณ.ห้องประชุมกศนอำเภอแม่พริก  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับชม Live กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน facebook Live ภายใต้ธีม “Asean Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเชียนสานพลังยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นายปฎิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นายนิคม สอนลือ และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย ศึกษาเรียนรู้การทำเว็บไซต์และการทำใบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีนายสราวุธ เปี้ยจรัส เป็นวิทยากร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และการจัดทำโครงงานได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
24/2/64 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
     

 

`
 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemaephrik.com