ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
  วันที่  8/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
ครู กศน.ตำบลผาปังรายงาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th