ID
PWD
 
 


 
   24/2/64 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
  วันที่  24/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ณ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th