ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และการจัดทำโครงงานได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  วันที่  8/03/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และการจัดทำโครงงานได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร และบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th