ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นายปฎิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นายนิคม สอนลือ และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย ศึกษาเรียนรู้การทำเว็บไซต์และการทำใบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีนายสราวุธ เปี้ยจรัส เป็นวิทยากร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  7/06/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นายปฎิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นายนิคม สอนลือ และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย ศึกษาเรียนรู้การทำเว็บไซต์และการทำใบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีนายสราวุธ เปี้ยจรัส เป็นวิทยากร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th