ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับชม Live กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน facebook Live ภายใต้ธีม “Asean Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเชียนสานพลังยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก
  วันที่  15/06/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับชม Live กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน facebook Live ภายใต้ธีม “Asean Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเชียนสานพลังยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th