ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมประจําเดือน แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อติดตามและมอบหมายงาน จากนั้น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ปฏิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นางสาววิรุฬวลัย วิชัยและนายนิคม สอนลือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ในเรื่อง การทําเกียรติบัตรออนไลน์ และ การจัดการเว็บไซต์ กศน.ตำบล ณ.ห้องประชุมกศนอำเภอแม่พริก
  วันที่  21/06/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมประจําเดือน แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อติดตามและมอบหมายงาน จากนั้น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ปฏิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นางสาววิรุฬวลัย วิชัยและนายนิคม สอนลือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ในเรื่อง การทําเกียรติบัตรออนไลน์ และ การจัดการเว็บไซต์ กศน.ตำบล ณ.ห้องประชุมกศนอำเภอแม่พริก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th