ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง
  วันที่  16/07/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายเครือข่ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีครู กศน.ตำบล เป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการ ศส.ปชต. ทุกตำบล และมีตัวแทนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงเข้าร่วมประชุม โดยได้ดำเนินการตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 2 กศน.อำเภอแม่พริก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th