ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564
  วันที่  3/08/2564
 
a27613081627960916262.jpeg
รายละเอียด
    วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th