ID
PWD
 
 
 
  ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
  วันที่  21/08/2560
 


รายละเอียด
ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th