ID
PWD
 
 

1
    1     
    5/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
1
    1     
    5/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
    พระนามเต็ม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช
จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร
พระอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร,เจ้าฟ้า
ฐานันดรศักดิ์ พระยุพราช
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี

อักษรพระนามย่อ มวก
สีประจำพระองค์ สีเหลือง

ข้อมูลส่วนพระองค์
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรก
ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

พระราชประวัติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ
เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร
กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร
เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระราชพิธีสมโภชเดือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ขึ้น
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2495
โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์
ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495 เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธี
เริ่มด้วยพอถึงพระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา
ทรงเจิม ทรงผูกด้ายพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
พราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร
แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเห่กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณี พิธีของพราหมณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณี แล้ว
พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ขึ้นพระอู่แล้ว
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย
ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระราชกิจด้านการศึกษา
ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด
แคว้นซัสเซกส์ และโรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงไปศึกษาต่อที่
โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์และสำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการทหารดันทรูน แคนเบอร์รา
ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและศึกษาต่อที่
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 และทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 2521
จากนั้นทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรุ่นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2525
และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2533

พระยศทางทหาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร
ทรงดำรงตำแหน่งพลเอกสามเหล่าทัพ คือ
* พระยศ พลเอก ของกองทัพบกไทย
* พระยศ พลเรือเอก ของกองทัพเรือไทย
* พระยศ พลอากาศเอกของกองทัพอากาศไทย


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า " สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช
จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร"


พระราชภารกิจทางพระศาสนาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
สำหรับ พระราชภารกิจทางด้านพระพุทธศาสนานั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
เช่น ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
และการถวายผ้าพระกฐินหลวงตามวัดต่างๆ เป็นต้น

อภิเษกสมรส
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ
* หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร
(ปัจจุบันทรงพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520
* นางสาวยุวธิดา ผลประเสริฐ
(หรือหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา ปัจจุบันคือ คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์)
* นางสาวศรีรัศมิ์ อัครพงศ์ปรีชา
(หรือ หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยาปัจจุบันทรงพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544

พระราชโอรส-ธิดา
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ทรงมีพระราชธิดา ที่ประสูติแต่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 1 พระองค์ คือ
* พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาอีก 1 พระองค์ กับ 4 องค์ ที่ประสูติแต่ คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์
* หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน) ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522
(ปัจจุบัน คือ คุณจุฑาวัชรวิวัชรวงศ์)
* หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น) ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
(ปัจจุบัน คือ คุณวัชร วิวัชรวงศ์ )
* หม่อมเจ้าจักรีวัชรมหิดล (ท่านอ่อง) ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
(ปัจจุบัน คือคุณจักรี วิวัชรวงศ์ )
* หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน)ประสูติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528
(ปัจจุบัน คือ คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ )
* หม่อมเจ้าหญิงบุษย์น้ำเพชร มหิดล
(หรือ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดลปัจจุบันทรงพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์)
และทรงมีพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 1 พระองค์ คือ
* พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  
  
    27/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com