ID
PWD
 
 
 
  กศน พระบาทวังตวง
 


รายละเอียด
กศน.ต.พระบาทวังตวง มีครู กศน.ตำบล จำนวน 1 คน ชื่อ น.ส.พัชรีย์พร ภาสุรวัฒน์ ชื่อเล่น ครูหวาน
ประวัติ กศน.ตำบล
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพระบาทวังตวง แรกเริ่มได้ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลที่โรงเรียนบ้านเกาะหัวช้าง หมูที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง ต่อมาในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ได้ย้ายมาที่ศาลาประชาคมบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง เนื่องจากมีการเปลี่ยนบุคลากร ทั้งครูอาสาสมัครและครูศูนย์การเรียน
ต่อมาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ได้ย้ายมาพบกลุ่มที่ศูนย์เรียนรู้บ้านดอยคำ หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทวังตวง จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนนักศึกษา ประธาน อสม. และประธานแพทย์ยาไทย มีมติให้ใช้ศูนย์เรียนรู้บ้านดอยคำ เป็นที่พบกลุ่ม และเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสาเหตุที่ย้ายศูนย์การเรียนชุมชน เนื่องจากสถานที่พบกลุ่มเดิม คือ โรงเรียนบ้านเกาะหัวช้าง อยู่ห่างไกลชุมชน ภูมิทัศน์ภายนอกไม่ค่อยเหมาะสม และศาลาประชาคมบ้านเกาะหัวช้าง สาเหตุที่ย้าย เนื่องจาก ศาลาหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง จึงไม่สะดวกต่อการพบกลุ่ม ประกอบกับไม่มีอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนมากนัก เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพบกลุ่มให้กับนักศึกษา จึงได้ขอใช้ศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่วันที่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com