กศน.ตำบลแม่พริก โทรศัพท์ 054-299-339
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางมัณฑนา จอมดวง ครู กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการอบรมเรียนรู้การปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จำนวน 6 ชม. ณ กศน.ตำบลแม่พริก ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง   
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การถักเศษผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 6 ชม. ณ บ้านวังสำราญ ม.6 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 คน  

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/