ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

5/8/64 กศน.อำเภอแม่พริกจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม นำชีวิต ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก
    วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอแม่พริกจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม นำชีวิต ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา และรับฟังการบรรยายธรรมะจากพระวิทยากรประจำวัด จำนวนทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดแม่พริกลุ่ม วัดแม่ตั๋ง วัดถ้ำน้ำบ่อแก้ว และวัดผา     
    5/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564
    วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก     
    3/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายเครือข่ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีครู กศน.ตำบล เป็นผู้ทำหน้าที่เลขานุการ ศส.ปชต. ทุกตำบล และมีตัวแทนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงเข้าร่วมประชุม โดยได้ดำเนินการตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 2 กศน.อำเภอแม่พริก     
    16/07/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564 โดย 1.นำเสนอผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 และ2 ที่ผ่านมา
2.นำเสนอแผนและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3และ4
3.นำเสนอการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 โดยโปรแกรม lampang onie online
4.นำเสนอการจัดกิจกิรรมส่งเสริมการอ่านonline style new normal
5.พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
6.พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
7.พิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    7/07/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และว่าที่ร้อยตรี ปฎิพล สุวรรณลพ ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสำหรับสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการInnovation for Thai Education ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมรับเกียรติบัตร นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับดีมาก จาก ท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และว่าที่ร้อยตรี ปฎิพล สุวรรณลพ ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสำหรับสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการInnovation for Thai Education ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมรับเกียรติบัตร นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับดีมาก จาก ท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง     
    2/07/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมประจําเดือน แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อติดตามและมอบหมายงาน จากนั้น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ปฏิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นางสาววิรุฬวลัย วิชัยและนายนิคม สอนลือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ในเรื่อง การทําเกียรติบัตรออนไลน์ และ การจัดการเว็บไซต์ กศน.ตำบล ณ.ห้องประชุมกศนอำเภอแม่พริก
    วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมประจําเดือน แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อติดตามและมอบหมายงาน จากนั้น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ปฏิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นางสาววิรุฬวลัย วิชัยและนายนิคม สอนลือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แก่บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ในเรื่อง การทําเกียรติบัตรออนไลน์ และ การจัดการเว็บไซต์ กศน.ตำบล ณ.ห้องประชุมกศนอำเภอแม่พริก     
    21/06/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับชม Live กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน facebook Live ภายใต้ธีม “Asean Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเชียนสานพลังยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก รับชม Live กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2564 ผ่าน facebook Live ภายใต้ธีม “Asean Unite Against Dengue Amidst the Pandemic อาเชียนสานพลังยับยั้งโควิด พิชิดไข้เลือดออก” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    15/06/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นายปฎิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นายนิคม สอนลือ และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย ศึกษาเรียนรู้การทำเว็บไซต์และการทำใบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีนายสราวุธ เปี้ยจรัส เป็นวิทยากร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย มอบหมายให้ นายปฎิพล สุวรรณลพ นางสาวชนิดา ยาลังกา นายนิคม สอนลือ และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย ศึกษาเรียนรู้การทำเว็บไซต์และการทำใบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีนายสราวุธ เปี้ยจรัส เป็นวิทยากร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    7/06/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และการจัดทำโครงงานได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
    วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดทำโครงงาน เพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และการจัดทำโครงงานได้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร และบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้     
    8/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
24/2/64 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ณ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง     
    24/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19/2/64กศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและสร้างนิสัยรักการอ่าน
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการกศน. อำเภอแม่พริก มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกและคณะครูกศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและสร้างนิสัยรักการอ่าน ณ กศน.อำเภอแม่พริก โดย มีกิจกรรมประดิษฐ์สายคล้องแมส กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอติม กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมครก หลักสูตรอาชีพระยะสั้นการทำโดนัทจิ๋ว     
    19/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2564 รุ่น 5305/ลป.140
    ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางจันทนีย์ อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2564 รุ่น 5305/ลป.140 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอแม่พริก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และนายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรม โดยได้รับเกียรติจากนางจารุณีย์ เก่าพิมาย นางสาวอุบลวรรณ เผือกนอก และนางสาวสุกัญญา ป่าธะนู ครู กศน.อำเภองาว และนายประพันธ์ ต๊ะริสังวาลย์ ครู กศน.อำเภอเถิน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้     
    18/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
ครู กศน.ตำบลผาปังรายงาน  
  
    8/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการศึกษามูลนิธิชุมชนผาปัง หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายจินดา ฝั้นคำอ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้
ครู กศน.ตำบลผาปังรายงาน  
  
    8/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. อำเภอแม่พริก จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่พริก มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกครูกศน.ตำบลแม่ปุ จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีกิจกรรม ระบายสี กิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมปั้นปั้นหรรษา ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    3/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com