ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ใบไม้และการทำสบู่น้ำนม
    วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยนางสาวพัชรีย์พร ภาสุรวัฒน์ ครู ศกร.ตำบลและบรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ใบไม้และการทำสบู่น้ำนม จัดโดยศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง วิทยากร นางจิตราภรณ์ เทวะนา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง      
    18/10/2566
 
อ่านรายละเอียด..
มอบสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับนักศึกษาผู้พิการ จำนวน 16 คน
    วันที่ 12 ตุลาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ลงพื้นที่นิเทศ และมอบสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับนักศึกษาผู้พิการ จำนวน 16 คน ในพื้นที่ตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ ตำบลแม่พริก และให้คำแนะนำครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ  
  
    12/10/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 / 2566
    วันที่10 ตุลาคม 2566 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 / 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก     
    10/10/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566
     วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัด ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อชี้แจง ข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก      
    9/10/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
    วันที่ 12 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง  
  
    12/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
    วันที่ 12 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ​ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง  
  
    12/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
    วันที่ 11 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครู มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ เกิดทักษะและเรียนรู้ตามหลักสูตรที่จัดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ชุมชน สังคมอย่างมีความสุข ดำเนินกิจกรรม
1. กิจกรรมนันทนาการ
2. กิจกรรมบิงโกรักการอ่าน
3. กิจกรรมยางยืดพิชิตโรค
4. กิจกรรมสปาเท้าด้วยสมุนไพร
4. กิจกรรมชี้ช่องทางอาชีพจากสมุนไพร
5. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สูงวัยใส่ใจตนเอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
ณ โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    11/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย
    วันที่ 11 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลพระบาทวังตวง และบรรณารักษ์ ดำเนินจัดโครงก0ารสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีนิสัยรักการอ่าน กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจการอ่านผ่านสื่อเทคโนโลยี และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตนาการ การคิดวิเคราะห์และออก โดยได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อนวัตกรรม และทำสื่อป๊อบอัพส่งเสริมการอ่าน โดยมีว่าที่ ร.ต.ปฎิพล สุวรรณลพ เป็นผูนิเทศ กิจกรรม ณ กศน.ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    11/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ตำแหน่งครู กศน.ตำบลแม่ปุและอาสาสมัคร กศน.จำนวน 12 ท่านเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

    วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ตำแหน่งครู กศน.ตำบลแม่ปุและอาสาสมัคร กศน.จำนวน 12 ท่านเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
  
    9/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่ดี
    วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ทั้ง 4 ตำบล ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่ดี ณ วัดถ้ำผางาม
ตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    8/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมเต็มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
    วันที่ 5 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล พร้อมด้วยครูอาสาสมัคร จัดโครงการอบรมเต็มเติมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีว่าที่ รต.ปฏิพล สุวรรณรพ ข้าราชการครู เปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    5/08/2566
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วม พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางครบรอบ 65 ปี
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วม พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางครบรอบ 65 ปี มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี พิธีสักการะศาลพระภูมิและสักการะศาลหลักเมืองอำเภอแม่พริก ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก และศาลหลักเมืองอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง     
    24/07/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6เดือน พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี 2566 พิจารณาจัดหาหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน นำเสนอนวัตรกรรมของ กศน.ตำบล และแนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่พริก พัฒนาการอำเภอแม่พริก เกษตรอำเภอแม่พริก และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    18/07/2566
 
อ่านรายละเอียด..
5/8/64 กศน.อำเภอแม่พริกจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม นำชีวิต ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก
    วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอแม่พริกจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม นำชีวิต ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก จำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา และรับฟังการบรรยายธรรมะจากพระวิทยากรประจำวัด จำนวนทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดแม่พริกลุ่ม วัดแม่ตั๋ง วัดถ้ำน้ำบ่อแก้ว และวัดผา     
    5/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564
    วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และกำนันอำเภอแม่พริก ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก     
    3/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com