ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2555
    กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับวัดแม่พริกลุ่ม จัดกิจกรรม ทรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรจากพระสงฆ์ สามเณร คนเฒ่า คนแก่ ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่คุณลุงพัด มาหล้า ซึ่งเป็นผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งดำเนินกิจกรรมในวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ.วัดแม่พริกลุ่ม ม. ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง     
    17/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING”
    วันที่ 11 เมษายน 2555 กศน.อำเภอแม่พริก ได้มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING” ให้แก่ชาวบ้าน ในตำบล แม่พริก และตำบลพระบาทวังตวง     
    12/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์
    วันที่ 12 เมษายน 2555 กศน.แม่พริก พร้อมด้วย คณะบุคลากรทุกคน ได้ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ ณ.วัดแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง      
    12/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์
     กศน.อำเภอแม่พริกพร้อมด้วยบุคคลากร ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ณ วัดแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    10/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ต.พระบาทวังตวงจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
    กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดอบรมอาชีพระยะสั้น ในวันที่ 5 - 11 เมษายน 2555 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนางกัญญา กิติวงค์เป็นวิทยากรสอนทำขนมดอกจอก ณ กลุ่มแปรรูปกล้วยแม่กัญญา หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    5/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง มอบสติกเกอร์ "STOP BURNING"แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปติดหน่วยงาน และสถานที่ต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน     
    4/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม ปลูก การอ่าน สานปัญญาื 2 เมษา รักการอ่าน
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ปี 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” ซึ่งในวันดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2555 นี้ ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ได้จัดกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกจึงได้จัดทำโครงการ ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อ่าน เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้ อีกด้วย

ซึ่งดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. สิ้นสุดเวลา 12.00 น.ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก  
  
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก     
    31/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุลีพร ผาตินินนาท ได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง
    ท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุลีพร ผาตินินนาท ได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง เพื่อติดตามงาน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " หยุดเผาเพื่อลมหายใจ" ณ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 28 มีนาคม 2555     
    30/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาเพื่อลมหายใจ
    ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางได้มีการดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING" เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ได้เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านลดการเผาป่า แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงอันตรายของไฟป่า ณ ทุกพื้นที่ในอำเภอแม่พริก ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.     
    28/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ซึ่งมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี และ หาคำราชาศัพท์ โดยให้เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม หาคำราชาศัพท์ โดยให้ค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุด ซึ่งมีเด็ก และเยาวชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นการทำกิจกรรมเวลา 12.00 น.     
    26/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่อำเภอแม่พริก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    -โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่อำเภอแม่พริก โดยมีนายอำเภอแม่พริก ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนเรื่องสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของอำเภอแม่พริก พร้อมทั้งภาพร่วมของหมอกควันในจังหวัดลำปางด้วย.....     
    23/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
บริการสื่ิอซีดี ภาษาอังกฤษ
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก เผยแพร่ สื่อ ภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้บริการ     
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำพัด ความรู้ โดยให้เด็ก ๆ ทำพัด และนำใบความรู้ติดบนใบพัด.....เด็ก ๆ ให้ความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี      
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอานให้้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน และเล่านิทานโดยใช้สื่อ(หุ่นมือ) ประกอบ มีเด็ก ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย     
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/14 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com