ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริก มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING”
    วันที่ 11 เมษายน 2555 กศน.อำเภอแม่พริก ได้มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING” ให้แก่ชาวบ้าน ในตำบล แม่พริก และตำบลพระบาทวังตวง     
    12/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์
    วันที่ 12 เมษายน 2555 กศน.แม่พริก พร้อมด้วย คณะบุคลากรทุกคน ได้ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ ณ.วัดแม่พริกลุ่ม อ.แม่พริก จ.ลำปาง      
    12/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์
     กศน.อำเภอแม่พริกพร้อมด้วยบุคคลากร ร่วมกิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ณ วัดแม่พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    10/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ต.พระบาทวังตวงจัดอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
    กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดอบรมอาชีพระยะสั้น ในวันที่ 5 - 11 เมษายน 2555 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนางกัญญา กิติวงค์เป็นวิทยากรสอนทำขนมดอกจอก ณ กลุ่มแปรรูปกล้วยแม่กัญญา หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    5/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก มอบสติกเกอร์ “STOP BURNING” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง มอบสติกเกอร์ "STOP BURNING"แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปติดหน่วยงาน และสถานที่ต่าง ๆ ตามหมู่บ้าน     
    4/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม ปลูก การอ่าน สานปัญญาื 2 เมษา รักการอ่าน
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ปี 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” ซึ่งในวันดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2555 นี้ ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ได้จัดกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน”
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกจึงได้จัดทำโครงการ ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อ่าน เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้ อีกด้วย

ซึ่งดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น. สิ้นสุดเวลา 12.00 น.ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก  
  
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก     
    31/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุลีพร ผาตินินนาท ได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง
    ท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุลีพร ผาตินินนาท ได้มาตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง เพื่อติดตามงาน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " หยุดเผาเพื่อลมหายใจ" ณ กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 28 มีนาคม 2555     
    30/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาเพื่อลมหายใจ
    ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางได้มีการดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING" เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ได้เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านลดการเผาป่า แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงอันตรายของไฟป่า ณ ทุกพื้นที่ในอำเภอแม่พริก ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.     
    28/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ซึ่งมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี และ หาคำราชาศัพท์ โดยให้เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม หาคำราชาศัพท์ โดยให้ค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุด ซึ่งมีเด็ก และเยาวชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นการทำกิจกรรมเวลา 12.00 น.     
    26/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่อำเภอแม่พริก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    -โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่อำเภอแม่พริก โดยมีนายอำเภอแม่พริก ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนเรื่องสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของอำเภอแม่พริก พร้อมทั้งภาพร่วมของหมอกควันในจังหวัดลำปางด้วย.....     
    23/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
บริการสื่ิอซีดี ภาษาอังกฤษ
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก เผยแพร่ สื่อ ภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้บริการ     
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำพัด ความรู้ โดยให้เด็ก ๆ ทำพัด และนำใบความรู้ติดบนใบพัด.....เด็ก ๆ ให้ความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี      
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก
    ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอานให้้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน และเล่านิทานโดยใช้สื่อ(หุ่นมือ) ประกอบ มีเด็ก ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย     
    21/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุเปิดหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง
    ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมนิเทศก์กลุ่มอาชีพการออกแบบเสื้อผ้า ณ บ้านแม่ปุ อ.แม่พริก ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีนางอนงค์ วงศ์ไชยสิทธิ์ เป็นวิทยากรสอนการออกแบบเสื้อผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง     
    13/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/14 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com