ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมสวัสดีปีใหม่
ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ปุ

     วันที่ 23 มกราคม 2555 นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยบุคคลากรของ
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปุ   
  
    23/01/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน อำเภอแม่พริก ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านนายกเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
    กศน อำเภอแม่พริก นำโดย ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านนายกเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง     
    23/01/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
    ตามที่ กศน.จ.ลำปางได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยได้มีการอบรมบุคลากร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมานั้น กศน.อำเภอแม่พริกได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 09.30 น. โดยมีเด็กนักเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่พริกและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำเภอแม่พริกได้ให้เข้าร่วมมือเป็นอย่างดี     
    18/06/2554
 
อ่านรายละเอียด..
วิชาชีพการทำขนมไทย ณ กศน.ตำบลแม่ปุ
    วิชาชีพการทำขนมไทย จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กลุ่มขนมไทยบ้านท่าไม้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน โดยมีนางนิภา กิติศรีวรพันธ์ เป็นวิทยากรสอนทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.     
    18/03/2554
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
    ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2553 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ศุภกร ศรีศักดา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ครูสุมาลี อริยะสม และครูวราพรรณ พูลสวัสดิ์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดที่กศน.อำเภอ แม่พริก เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและยืนยันผลการประเมินตนเองของ กศน.อำเภอแม่พริก โดยได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาประเมิน พร้อมทั้งศึกษาเอกสาร/หลักฐานร่องรอยการทำงานของสถานศึกษา และสัมภาษณ์บุคลากรของ กศน.แม่พริก และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม และในวันที่ 16 ธ.ค. 2553 ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มวิชาชีพนวดแผนไทย ณ กศน.ตำบลพระบาทวังตวง และ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ของ กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมไทยบ้านท่าไม้ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก นอกจากนั้นได้แวะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ต.แม่พริก และสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน นายจำนงค์ เจริญชัย เกี่ยวกับการให้ความรู้กับชุมชน และการจัดการความรู้ในชุมชนทั้งในเรื่องการเพาะเลี้ยงอื่งเผ้า(อึ่งโขก,อึ่งข้างลาย) การปลูกผักหวานป่า และการจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชน และในวันสุดท้าย คณะกรรมการประเมินรายงานผลเบื้องต้น ต่อผู้บริหาร คือ ผอ.พงค์แสนชัย อิสระไพจิตร์ ผอ.กศน.อำเภอเถิน รักษาการแทน ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกและ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยวาจา และจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานศึกษาทราบภายหลังการประเมินต่อไป     
    1/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันเด็ก กศน.ต.พระบาทวังตวง
    วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 ทาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพระบาทวังตวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น ณ กศน.ตำบลพระบาทวังตวง โดยมีกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆ มากมาย เช่น กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี เล่นเกมส์ แจกของรางวัลอีกมากมาย      
    28/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันเด็ก กศน.ตำบลแม่พริก
    กศน.ตำบลแม่พริก     
    27/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 13]
กำลังแสดงหน้าที่ 14/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com