ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำเตาและเทคนิควิธีการเผาถ่านจากไม้ไผ่
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (วันแรกของการอบรม) นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำเตาและเทคนิควิธีการเผาถ่านจากไม้ไผ่ จำนวน 10 ชม. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลผาปัง จำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจาก นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน หมู่ 3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนายปฏิพล สุวรรณลพ ครูผู้ช่วย และนางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาฯ เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรม
ครู กศน.ตำบลผาปังรายงาน  
  
    1/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเตรียมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
    วันที่ 29 มกราคม 2564 (วันที่2ของการอบรม) กศน.อำเภอแม่พริก จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเตรียมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ข้าราชการบำนาญ และนางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว ครู กศน.อำเภอลี้ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง     
    29/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเตรียมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
    วันที่ 28 มกราคม 2564 (วันแรกของการอบรม) กศน.อำเภอแม่พริกรับการนิเทศจาก ผอ.คนึงนิตย์ วันนิตย์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเตรียมขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ข้าราชการบำนาญ และนางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว ครู กศน.อำเภอลี้ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง     
    28/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
    วันที่ 27 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่พริก มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริกครูกศน.ตำบลผาปังและ ครูอาสาฯ จัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีกิจกรรม ระบายสี กิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมปั้นปั้นหรรษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    27/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศนตำบลแม่ปุ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำยากำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและการตอนกิ่งส้มเกลี้ยง ส้มโอ
    วันที่ 25 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ครู กศน.ตำบลแม่ปุและนางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัครฯ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำยากำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและการตอนกิ่งส้มเกลี้ยง ส้มโอ จำนวน 6 ชม. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลแม่ปุ จำนวน 15 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าไม้ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนางสาวปริชาติ ก้านบัวไชย ครูผู้ช่วย เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ครู กศน.ตำบลแม่ปุ ผู้รายงาน  
  
    26/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่พริก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จำนวน 6 ชั่วโมง
     วันที่ 26 มกราคม. 2564
นางจันทนี. อินนันชัย. ผอ. กศน. อำเภอแม่พริก. มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่พริก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน นายบัณฑิต สวรรค์บรรพต เป็นวิทยากร
ได้รับเกียรติจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เปิดโครงการฯ ณ กศน.อำเภอแม่พริก ต.แม่พริก จ.ลำปาง
นางมัณฑนา จอมดวง ครู กศน.ตำบลแม่พริก รายงาน  
  
    26/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชนฯ รูปแบบชั้นเรียนช่างพื้นฐาน (หลักสูตร 31 ชม.ขึ้นไป) หลักสูตร ช่างแปรรูปไม้ จำนวน 40 ชม.
    ระหว่างวันที่ 18-25 ม.ค.64 กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชนฯ รูปแบบชั้นเรียนช่างพื้นฐาน (หลักสูตร 31 ชม.ขึ้นไป) หลักสูตร ช่างแปรรูปไม้ จำนวน 40 ชม.กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วตำบลแม่พริก จำนวน 14 คน ณ บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
:นางมัณฑนา จอมดวง ครู กศน.ตำบลแม่พริก รายงาน  
  
    26/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดภัย จำนวน 6
    วันที่ 24 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ครู กศน.ตำบลแม่ปุและนางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดภัย จำนวน 6 ชม. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลแม่ปุ จำนวน 15 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าไม้ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนางสาวปริชาติ ก้านบัวไชย ครูผู้ช่วย เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ครู กศน.ตำบลแม่ปุ ผู้รายงาน  
  
    25/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่พริก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำดินพร้อมปลูกคุณภาพ หลักสูตรการทำดินพร้อมปลูกคุณภาพ
     วันที่ 24 มกราคม. 2564
นางจันทนี. อินนันชัย. ผอ. กศน. อำเภอแม่พริก. มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่พริก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเรียนรู้การทำดินพร้อมปลูกคุณภาพ หลักสูตรการทำดินพร้อมปลูกคุณภาพ จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน นายบัณฑิต สวรรค์บรรพต เป็นวิทยากร
ได้รับเกียรติจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เปิดโครงการฯ ณ กศน.อำเภอแม่พริก ต.แม่พริก จ.ลำปาง
นางมัณฑนา จอมดวง ครู กศน.ตำบลแม่พริก รายงาน  
  
    25/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ พืชเศรษฐกิจ
    วันที่ 23 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ พืชเศรษฐกิจ จำนวน 6 ชม. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลผาปัง จำนวน 15 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้โต้งแม่ก๋องจาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนางสาวปริชาติ ก้านบัวไชย ครูผู้ช่วย เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ครู กศน.ตำบลผาปัง ผู้รายงาน  
  
    23/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. ตำบลแม่ปุ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการดินดี ปุ๋ยเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยมังกรดิน สัตว์ตัวเล็กแต่มากประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
    วันที่ 23 มกราคม. 2564
นางจันทนี. อินนันชัย. ผอ. กศน. อำเภอแม่พริก. มอบหมายให้ ครูกศน. ตำบลแม่ปุ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการดินดี ปุ๋ยเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยมังกรดิน สัตว์ตัวเล็กแต่มากประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน นางทิพวรรณ โพธา เป็นวิทยากร
ได้รับเกียรติจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เปิดโครงการ และเป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรม
นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง รายงาน  
  
    23/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมวางพวงหรีด งานศพ ผอ.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ
    วันที่ 22 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมวางพวงหรีด งานศพ ผอ.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ณ วัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน     
    22/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 มกราคม 2564 กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    วันที่21 มกราคม 2564 (วันแรกของการอบรม) กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และครู กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    21/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 20 มกราคม 2564 กศน. อำเภอแม่พริกจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
    วันที่ 20 มกราคม 2563 นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2564 โดยนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 และ เสนอพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เสนอพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจําปี 2563 และเสนอพิจารณา การจัดหาหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    20/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำอาหารปลากินพืช จำนวน 5 ชม.
    วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้นางสาวนนิชา ทาวิลูน ครู กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำอาหารปลากินพืช จำนวน 5 ชม. กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปตำบลผาปัง จำนวน 10 คน ณ ศูนย์เรียนรู้โต้งแม่ก๋องจาง ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมีนางสาวปริชาติ ก้านบัวไชย ครูผู้ช่วย และนางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาฯ เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรม
ครู กศน.ตำบลผาปัง ผู้รายงาน  
  
    19/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/14 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com