ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

คณะบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมตานก๋วยสลาก ณ วัดแม่พริกลุ่ม
    
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรกศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมงานตานก๋วยสลาก หรือประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
  
    5/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.อำเภอแม่พริก
    วันที่ 22 กันยายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ประกอบด้วย ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก เพื่อดำเนินการประเมินพนักงาน โดยได้รับเกียรติจากนายลำพูน พละวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งบุคลากรที่เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานและเข้ารับการประเมินจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงานในพื้นที่ต่อไป   
  
    22/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 1/2558
    กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้นและม.ปลาย ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง      
    22/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการจักสารตะกร้าพลาสติก
    กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการจักสารตะกร้าพลาสติก จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฏาคม 2557 ณ บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
  
  
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการสร้างความพร้อมการเขียน-อ่านอักษรเบรลล์
    กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการสร้างความพร้อมการเขียน-อ่านอักษรเบรลล์ ให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง     
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์...สู่ความพอเพียง
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากรอำเภอแม่พริกจัดโครงการสร้างสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์...สู่ความพอเพียง ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    27/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตลอดจนให้ความสำคัญของการอ่านในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่พริกระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก รูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ มีจำนวน 3 ฐาน ฐานเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ฐานเรียนรู้เรื่องห้องสมุดประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ทั้ง4ตำบล คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการตรวจสุขภาพ นักศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557     
    6/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีล้านนาดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีล้านนาดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านแม่พริกลุ่ม     
    11/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริกพร้อมด้วยคณะ ครูและบุลากรอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือตั้ง ส.ว. ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้ ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่อ โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับเครือข่าย อสม.อำเภอแม่พริกทั้ง 30 หมู่บ้าน กศน.อำเภอแม่พริกได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย การใช้สิทธิ การลงคะแนน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
  
  
    24/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ว.
    กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปเลือกตั้ง ส.ว. ในวันที่ 30 มีนาคม 2557     
    24/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่ประชาคมอาเซียน
    ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา กศน.ในทุกระดับชั้น โดยรูปแบบกิจกรรมจัดเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน คือ ฐานรู้จักประชาคมอาเซียน ฐานภาษาอาเซียน และฐานวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำแต่ละฐาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก     
    19/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครู บุคลากรอำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ.เทศบาลตำบลแม่พริก โดยกศน.อำเภอแม่พริกได้นำกิจกรรมระบายสีชุดประจำชาติอาเซียน เกมกล่องสุภาษิต จับคู่ภาพ มีเด็ก เยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก     
    8/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2556
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแท่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง4ตำบล คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก ในวันที่ 19 พ.ย. 56     
    19/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
    กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา     
    24/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/14 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com